Reference u Srbiji

“Elektroprivreda Srbije” Beograd

I Termoelektrane “Nikola Tesla”
I 1. TENT A u Obrenovcu (6 blokova ukupne instalisane snage 1.650 MW)
2017.

 

 • Usluge termičke obrade na blokovima A1-A6
 • Remont kanala svežeg vazduha i dimnog gasa blokova A1, A2 i A6 i blokova A3, A4 i A5
 • Remont odšljakivača
 • Izrada kotlovskih komora za blok A4 (ULAZNE I IZLAZNE KOMORE ZAGREJAČA VODE 2 I PREGREJAČA PARE 6)
 • Nabavka materijala i sanacija vatrostalnih konstrukcija (RK gorionici uglja) blok A4 – radovi na demontaži starih i montaži novih rasteretnih prstenova, konzola i ploča na recirkulacionim kanalima bloka A4
 • Ugradnja ventila sigurnosti bubnja i sveže pare sa prigušivačima buke bloka A2
 • Remont armature na blokovima A1-A6
2016.

 

 • Zamena linije za startovanje i prelivanje vodene faze iz strane boce kotla (RG parovod) sa zamenom noseće čelične konstrukcije za ovešenja i zamene ovešenja na bloku A6
 • Generalni remont radnih kola ventilatorskih mlinova
 • Izrada sabirnika vode ispod ejektora TENT A4 i A5
 • Ugradnja ventila na blokovima A1, A2, A3, A4, A5 i A6
 • Zamena dela cevovoda za rastresanje mase HPK A1 I A2
 • Angažovanje na demontažno montažnim radovima u toku remontnih radova cevnog sistema kotlova – zamena cevi MP1 i MP2 TENT A1
 • Remont kanala dimnog gasa i svežeg vazduha blokova A1, A2 i A6
2015.

 

 • Zamena cevi na ulazu u komoru isparivača na bloku A2 sa nabavkom cevi i fabrikacijom
 • Isporuka i ugradnja pritisnog dela OFA 2, ugradnja OFA 2 i kanala za povraćaj griza na bloku A5
2014./15.

 

 • Radovi na zameni CSK i komora u okviru kapitalnog remonta dela kotlovskog postrojenja na bloku A3
 • Izvođenje demontažnih i montažnih radova i isporuka i montaža opreme na elektrofilteru bloka A3
2014.

 

 • Zamena pregrejača 4 sa nabavkom i fabrikacijom na bloku A1
 • Izrada delova ekonomajzera 1 i ekonomajzera 2
 • Projektovanje, izrada, isporuka, demontažno-montažni radovi i puštanje u rad sistema za redukciju emisije azotnih oksida (Nox) bloka A3
2013.

 

 • Nabavka izmenjivača toplote
2012.

 

 • Izrada dela međupregrejača pare 3, ovesnih cevi u zoni međupregrejača pare 3 bloka B1 i dela ekonomajzera bloka A5
2011.

 

 • Montaža skele u obimu od 600 m², na zameni unutrašnje i spoljašnje oplate kotla A1, na zameni oštećene čel.konstrukcije kotla
 • Remont cevnog sistema kotla bloka A1 i fabrikacija i ugradnja 7,5 tone (10 radova) pregrejača 3
2010.

 

 • Remont mlinskog postrojenja bloka A3, A4 i A5 (kom. 14)
 • Tekuće i interventno održavanje CSK kotla, parovoda i cevovoda bloka A2
 • Kapitalni remont dela kotlovskog postrojenja bloka A6
 • Zamena pregrejača 2 i dela pregrejača 6 na bloku A3
 • Deo demontažno-montažnih radova na parovodu bloka A6
2009./10.

 

 • Kapitalni remont dela kotlovskog postrojenja bloka A6, izrada kućišta mlina, izrada i montaža kanala aerosmeše, montaža harmonika kompenzatora i klapni, izrada i montaža mazutnog postrojenja, izrada i montaža VDG i VSV, izrada i montaža OFA kanala
2009.

 

 • Demontažno-montažne usluge na zameni 82 tone ekonomajzera na bloku A2
 • Zamena prestrujnih komora međupregrejane pare (MP1 i MP2) na bloku A1
 • Remont cevnog sistema kotla bloka A3
2008.

 

 • Zamena prestrujnih komora međupregrejane pare na bloku A2
 • Fabrikacija 120 tone cevi EKO-a na bloku A2 i montaža panela
 • Remont cevnog sistema kotla bloka A1
 • Demontaža i montaža novih parnih zagrejača vazduha na bloku A6
I 2. TENT B u Obrenovcu (Blokovi B1 i B2 snage 620-670 MW)
2017.

 

 • Zavarivačko bravarski radovi na cevnom sistemu kotla, MRU i armature B1 i B2
 • Remont armature i elektromotornih pogona
 • Reparatura radnih kola mlinova H400.42 sa povećanjem prečnika B2
 • Usluge tekućeg i interventnog održavanja cevnog sistema kotla, parovoda, cevovoda i prateće opreme bloka B1 i B2
2016.

 

 • Montažno demontažni radovi zamene dela isparivača, EKO 1A, poveznih parovoda, P2 i cevovoda ubrizgavanja i organizacija skelarsko izolaterskih radova bloka B2
 • Tekuće i interventno održavanje cevnog sistema kotla, parovoda, cevovoda i prateće opreme bloka B1 i B2
 • Povećanje prečnika radnih kola i povećanje kapaciteta mlinova-reparatura
 • Termička obrada na ventilima i cevovodima
 • Remont armature
 • Izrada i zamena zagrejača NP
2015./16.

 

 • Usluge tekućeg i interventnog održavanja cevnog sistema kotla, parovoda, cevovoda i prateće opreme, bloka B1
2015.

 

 • Remont armature i elektro mehaničkih pogona na blokovima B1 i B2
 • Izrada cevnih snopova hladnjaka mazuta bloka B1 i B2
2014./15.

 

 • Usluge tekućeg i interventnog održavanja cevnog sistema kotla, parovoda, cevovoda i prateće opreme bloka B1
 • Povećanje prečnika radnih kola i povećanje kapaciteta mlinova-reparatura radnih kola, po partijama
2014.

 

 • Angažovanje radne snage na poslovima remonta armature i elektro-mehaničkih pogona bloka B1 i bloka B2
 • Podešavanje radnog opsega i provera funkcionalnosti ovešenja parovoda RA, RB i RC linija, poveznih cevovoda pregrejane i međupregrejane pare i cevovoda napojne vode (RL linija)
 • Termička obrada zavarenih spojeva na ventilima i cevovodima
2013.

 

 • Tekuće i interventno održavanje cevnog sistema kotla, parovoda, cevovoda i prateće opreme bloka B2 prema opisu iz prve faze restriktivnog postupka, kao i obavljanje poslova slične komplikovanosti na drugim postrojenjima oba bloka (B1 i B2) i remontnih usluga manjeg obima
2012.

 

 • Tekuće i interventno održavanje kao i remontne usluge manjeg obima na održavanju CSK, parovoda, cevovoda i prateće opreme bloka B2, kao i obavljanje poslova slične komplikovanosti na drugim postrojenjima oba bloka (B1 i B2)
 • Demontaža i montaža pregrejača P1 sa ovesnim cevima i antiabrazivnom zaštitom na TENT B1
 • Remont cevnog sistemg kotla, parovoda i zameni armature na blokovima B1 i B2
 • Remont kanala aerosmeše, kanala vazduha i dimnih gasova na blokovima B1 i B2
 • Reparatura radnih kola mlinova D06 i D07 mlinova H400.42 i proširenje spoljašnjeg prečnika diska i prstena sa 4080mm na 4180mm
2011.

 

 • Zamena cevnog sistema pregrejača 1, ovesnih cevi pregrejača 1, antiabrazivnih zaštita kao i IBR metode zavarenih spojeva na ugrađenim cevnim elementima, tokom remonta bloka B2
 • Izrada dela međupregrejača pare 3 bloka B2 TE “Nikola Tesla”, Obrenovac
 • Remont cevnog sistema kotla, parovoda i zamena armature na blokovima B1 i B2
2010.

 

 • Remont armature i elektro mehaničkih servo pogona na blokovima B1 i B2
 • Zavarivačko bravarske usluge na cevnom sistemu kotla, pratećoj opremi kotla, kotlovskim komorama, parovodima i ostalim cevovodima i zameni armature na remontu bloka B1 i B2
 • Demontaža i montaža tople linije međupregrejane pare i ventila sigurnosti sa ovešenjima i osloncima
 • Tekuće i interventno održavanje CSK, parovoda, cevovoda i prateće opreme bloka B2 i slični poslovi na drugim poslovima drugih postrojenja blokova B1 i B2
 • Remont kanala aerosmeše, kanala vazduha i dimnih gasova na blokovima B1 i B2
 • Reparatura radnih kola mlinova D08 i D12 mlinova H400.42 i proširenje spoljašnjeg prečnika diska i prstena sa 4080mm na 4180mm
2009.

 

 • Remont armature i elektromehaničkih servo pogona na blokovima B1 i B2 TENT B
 • Remont CSK, prateće opreme kotla, i ostalog cevovoda, armature i turbinskog postrojenja bloka B1 i B2
 • Zamena tople linije međupregrejane pare (RB linije)
2008.

 

 • Zamena zbira ovesnih cevi i cevi pregrejača 3 na bloku B1, sanacija kolektora parovoda linije RB 30
 • Zamena panela levka isparivača na blokovima B1 i B2
I 3. TE “Kolubara”, Veliki Crljeni (5 blokova, ukupne instalisane snage 270 MW)
2017.

 

 • Remont VDG, VSV, drobilica, zagrejača vazduha
 • Tekuće održavanje na VDG, VSV, elektrofilteru i sistemu otpepeljivanja-TE Kolubara
 • Remont dodavača K3-K6
 • Usluge termičke obrade u sklopu tekućeg održavanja
2016.

 

 • Remont VDG, VSV, drobilica, zagrejača vazduha
 • Termička obrada zavarenih spojeva
 • Reparatura dva radna kola mlinova kotla 6
 • Usluga savijanja cevi i zamene cevovoda i cevnih lukova
 • Remont cevnog sistema kotla
2015./16.

 

 • Održavanje mašinske opreme elektrofiltera, sistema otpepeljivanja, vazduha i dimnih gasova
2012.

 

 • Zamena cevnih panela isparivača kotla 6, bl. A5
2011.

 

 • Termička obrada zavarenih spojeva
 • Rekonstrukcija elektrofiltera na TE “Kolubara A” blok A5
2009.

 

 • Demontaža postojećeg bifluksa kotla 6 i poveznog cevovoda i montaža novog bifluksa i poveznog cevovoda
 • Izrada, isporuka, predmontaža i montaža elemenata dela sistema otpepeljivanja (čelični silos i čelična konstrukcija liftovskog tornja kondicioner), za projekat rekonstrukcije elektrofiltera, blok A5
 • Izrada opreme za modifikaciju sistema distribucije gasa i sistema otresača na elektrofilterskom postrojenju bloka A5
2008./09.

 

 • Izrada i isporuka elemenata elektrofilterskog postrojenja za objekat TE “Kolubara A” A5
2008.

 

 • Remont armature postrojenja 161 MW i bloka 110 MW
 • Zamena gorionika ugljenog praha 1,2,5,6 kotla 6
 • Remont ventilatora dimnih gasova i svežeg vazduha kotlova 1, 3, 4 i 5
I 4. TE “Morava”, Svilajnac (snaga bloka 120MW)
2017.

 

 • Remont armature
 • Revizija napojnih, kondenz, vakuum pumpi i montaža novih pumpi, remont potisne pumpe
 • Remont i tekuće održavanje cevnog sistema
 • Remont ventilatorskih mlinova za ugalj N90.60
 • Zamena kondenzatorskih cevi TEM
2016.

 

 • Zamena ložišta kotla membranskim – II faza revitalizacije (membranizacije) dela ložišta kotla OP-380b – montažni radovi
 • Radovi na zamenama delova cevnog sistem kotla sa ugradnjom novih sigurnosnih ventila, novih izlaznih cevi, novog cevovoda za analize vode i pare prema tehničkoj specifikaciji
 • Rekonstrukcija dela recirkulacionih kanala i ulaznih kanala na elektrofilteru
 • Rekonstrukicija dozera i dodavača
 • Reparacija radnih kola ventilatorskih mlinova za ugalj
 • Održavanje transporta uglja (doprema uglja, bunkeri), reci kanali, mlinskih postrojenja, kanala aerosmeše, i gorionika uglja
 • Održavanje armature visokog i niskog pritiska
2015.

 

 • Remont i tekuće održavanje armature visokog i niskog pritiska
 • Izrada i montaža rešetke čelične konstrukcije, za potrebe sanacije krova na zgradi turbinske hale, za objekat TE Morava, Svilajnac
2013.

 

 • Održavanje armature visokog i niskog pritiska, održavanje turbinskog postrojenja, mašinskog dela generatora, pumpi visokog i niskog pritiska
 • Remont ventilatorskih mlinova za ugalj H.90.60., revizija sa zamenom oštećenih delova mokrog odšljakivača i remont dozera i dodavača
2012.

 

 • Održavanje postrojenja za transport uglja (doprema uglja, bunkeri), reci kanala, mlinskih postrojenja, kanala aerosmeše i gorionika uglja po tehničkoj specifikaciji
2011.

 

 • Održavanje armature visokog i niskog pritiska, održavanje turbinskog postrojenja, generatora, pumpi visokog i niskog pritiska
 • Radovi na cevnom sistemu kotla, zameni komora šota i priprema površina za ispitivanje bez razaranja, montaži armature zavarivanjem za cevovod i dr. prema tehničkoj specifikaciji
 • Radovi na sanaciji gornjeg dela ložišta kotla i revitalizaciji (zamena gornjeg dela postojećeg ložišta kotla membranskim) prema tehničkoj specifikaciji i montažnoj specifikaciji “Rafako” S.A. Poljska
 • Remont: kanala uglj.praš., kanala dimn.gasa, elektrofil., kompenzatora, kanala recirkulacije, duplih ležajeva za ugalj, mlinova, mokrog odšljakivača, drobilice
2010.

 

 • Remont armature visokog pritiska
 • Održavanje dodavača uglja, CSK, mašinske opreme elektrofiltera, turbinskih postrojenja
 • Remont i revizija opreme na crpnoj stanici, remont i kontrola uređaja u bager stanici sa revizijom dela cevovoda odšljakivanja i odpepeljivanja do bager stanice
 • Remont mlinova za ugalj, mokrog odšljakivača, reverzibilnih transportera, dozera i dodavača uglja
2009.

 

 • Remontni radovi na cevnom sistemu kotla, priprema površina za ispitivanja bez razaranja, radovi na pregrejaču pomoćnog kotla T-14, radovi na limenoj oblozi debljine 3mm
 • Novo radno kolo mlina KSG N.90.60 (parno kolo za levi mlin), 2 kom.
 • Remont mlinova za ugalj KSG 90.60, remont drobilica i kracera, reverzibilnih transportera, dozera i dodavača
2008.

 

 • Održavanje armature visokog i niskog pritiska na kotlu
 • Sanacija cevnog sistema kotla OP 360b
 • Nabavka radnog kola mlina KSG N90.60-parno
 • Remont kanala vazduha, dimni gasovi i kanala ugljene prašine
 • Remont mlinova za ugalj KSG N.90.60
II Termoelektrane “Kostolac”
II 1. TE “Kostolac” A (dva bloka: A1 proizvodnog kapaciteta od 100 MW i bloka A2 sa kapacitetom 210 MW)
2017.

 

 • Remont i tekuće održavanje cevnog sistema kotla
 • Remont elektrofiltera
 • Remont ložnog uređaja sa izradom i zamenom zatezne sekcije dodavača A1
 • Reparacija radnog kola mlina N.80.75
 • Održavanje dizalica i kranova u TE-KO A
2016.

 

 • Remont i tekuće održavanje cevnog sistema kotlova K1 i K2
 • Izrada hladnjaka tehničke vode
 • Tekuće održavanje kanala aerosmeše i remont ložnog uređaja i elektrofiltera blokova
 • Remont armature na blokovima A1 i A2
 • Remont armature i pomoćnih uređaja bloka A2 i tekuće održavanje sistema otpepeljivanja blokova
2015./16.

 

 • Remont, hemijsko čišćenje i tekuće održavanje cevnog sistema kotla i nabavka lima za oplatu
 • Remont i tekuće održavanje ložnog uređaja kotla i elektrofiltera
2015.

 

 • Nabavka cevnog sistema za EKO, DRD i delove turboagregata – blok A2 (izrada delova pod pritiskom i delova od lima)
2014./15.

 

 • Održavanje dizalica i kranova
2013.

 

 • Zamena armature sa termičkom obradom u toku remonta blokova od 100MW i 200MW i tekuće održavanje cevnog sistema kotla bloka A1 i A2
2010.

 

 • Remontni radovi na zameni armature na blokovima A1 i A2
 • Reparacija obrtnog kola mlina H220.50
2009.

 

 • Remont zagrejača visokog pritiska, cevnog sistema kotla i parovoda bloka 210 MW, blok A2
 • Održavanje pumpi visokog i niskog pritiska, blok A2
II 2. TE “Kostolac” B (dva bloka B1 i B2 od 2014. godine, snaga blokova je po 350MW)
2017.

 

 • Tekuće i interventno održavanje dizalica i kranova i pojačano angažovanje dizaličara u vreme remontnih aktivnosti
 • Održavanje cevnog sistema CSK-a
 • Demontaža starog i montaža novog zagrejača visokog pritiska br. 6
2016.

 

 • Zamena poveznog cevovoda P2-P3
 • Sanacija dela MP1 na Bloku B1
 • Održavanje i remont cevnog sistema kotla i cevovoda
 • Radovi na gorionicima
2015./16.

 

 • Usluge održavanja dizalica i kranova – servis, rukovanje i izrada atestne dokumentacije
2014./15.

 

 • Tekuće održavanje cevnog sistema kotla, parovoda i cevovoda
 • Zamena dela međupregrejača B1 i B2 (remont cevnog sistema kotla bloka B1 i B2 u TE Kostolac B)
 • Rekonstrukcija mlinova bloka B1
2014.

 

 • Izrada tehničke dokumentacije, demontaža starog, izrada i montaža novog zagrejača niskog pritiska
 • Održavanje pomoćnih postrojenja (crpne stanice, rezervoari, bunari, drenažni sistemi, rashladni sistemi)
 • Održavanje sistema otpepeljivanja (izdvajanje i transport pepela ispod elektrofiltera, bager stanice)
 • Održavanje pumpi visokog i niskog pritiska – projektovanje, isporuka i montaža hladnjaka ulja za podmazivanje VOITH-a
2013.

 

 • Remont i tekuće održavanje na elektrofilteru i sistemu za otpepeljivanje u TEKO B
2012.

 

 • Adaptacija bloka 2 sa rekonstrukcijom elektrofiltera (pomoćna turbinska postrojenja, kotlovsko postrojenje, cevovodi i parovodi, elektrofiltersko postrojenje)
 • Održavanje sistema za toplifikaciju – sanacija izmenjivača toplote u glavnoj pumpno izmenjivačkoj stanici u TEKO B
 • Demontaža starog i montaža novog parovoda međupregrejane pare RB na bloku B2
 • Adaptacija radnih kola za mlinove
2010.

 

 • Adaptacija bloka B2 sa rekonstrukcijom elektrofiltera: Pomoćna turbinska postrojenja, Kotlovsko postrojenje, Cevovodi i parovodi, Elektrofiltersko postrojenje
2008.

 

 • Zamena cevovoda i armature u UMP i na razvodu oko kotla, sanacija cevovoda spirne i tehničke vode – remont bloka B2
 • Remont mlinova, KAS i mašinski deo REC kanala – remont bloka B2
III Termoelektrane – toplane
III 1. “Panonske termoelektrane-toplane” d.o.o, Novi Sad (instalisana snaga 424 MW za proizvodnju električne energije, 505 MW (t) za proizvodnju toplotne energije, 860 t/h tehnološke pare za procesnu industriju)
2010.

 

 • Usluge održavanja armature
2008.

 

 • Održavanje armature na kotlu
IV Javno komunalno preduzeće “BEOGRADSKE ELEKTRANE”
Toplane: “Novi Beograd”, “Dunav”, “Konjarnik”, “Voždovac”, “Medaković”, “Banovo brdo”, “Cerak”, “Miljakovac”, “Višnjička Banja” i “Mirijevo” (Ukupan nominalni instalisani kapacitet 2.832 MW+36MW)
2017.

 

 • Remont kotla VK1 (zamena kompletnog ložišta sa izradom ozida) u TO Cerak
 • Mašinski radovi na TO Miljakovac – Zamena zaptivača na izmenjivaču I1 od 58 MW
 • Zamena grejača kalorifera, zamena cevovoda za odvod kondenzata, TO Konjarnik, TO Mirijevo i radovi na osposobljavanju jonskih izmenjivača KO Preševska 31
 • Isporuka i montaža nove posude za so 1m3 (prema postojećoj) – TO Voždovac
2016.

 

 • Zamena dimovodnih cevi na kotlovima PK2 i PK3 – TO Mladenovac
 • Izvođenje radova i isporuka opreme za izgradnju toplovoda za gašenje KO Julino brdo
 • Remont vrelovodnog kotla br.1 TO Zemun, i linije HPV TO Batajnica
 • Radovi na zameni cevovoda u pogonu i njegova izolacija na TO Voždovac
 • Izrаdа i ugrаdnjа podestа (plаtforme) oko silosа zа kreč br.1 nа visini od 5 metаrа, zаmenа cevi zа pаru DN150 u tаnkvаni rezervoаrа R1-R3 i oslаnjаnje odušnih cevovodа gаsne instаlаcije zа potpаlu VK1-3, izradi i ugradnji cevi za uzimanje uzoraka na reaktorima br.1-3, ugradnja zasuna na jonskom filteru br.1, izrada sabirnog levka za uzimanje uzoraka na parnim kotlovima PK1-3, zamena izmenjivača na kaloriferima u TO Novi Beograd
2015.

 

 • Izrada i ugradnja dobošastog izmenjivača toplote vrela voda-vrela voda, snage 58 MW u TO Cerak
 • Radovi na zameni dimnjaka VK1,2 i 3 na TO Novi Beograd
2014./15.

 

 • Radovi na izgradnji kotla VK4 na TO Konjarnik i njegovo spajanje u proizvodni kompleks toplote – II faza
 • Nabavka i ugradnja opreme za modernizaciju cirkulacionog sistema TO Mirijevo (prema mašinskom, elektro, građevinskom i MRO projektu)
2013.

 

 • Remont vrelovodnog kotla VK3, VK2 i VK6, instalisanih u TO Novi Beograd
 • Remont vrelovodnog kotla VK1, instalisanog u TO Miljakovac
2012.

 

 • Remont vrelovodnog kotla VK2 fabr.br.4376 u TO Novi Beograd
 • Izrada gornjeg EKO paketa od materijala naručioca za potrebe izvođenja radova na VK4 fabr.br.5089 instalisanog u TO Novi Beograd
 • Radovi na demontaži kanala turbo gasova na VK 1-3 na TO Novi Beograd
2011.

 

 • Remont vrelovodnog kotla VK7 fabr.br.4376 u TO Novi Beograd.
 • Rekonstrukcija podstanica direktnog tipa u indirektni tip na grejnom području TO Novi Beograd
2010.

 

 • Usluge održavanja armature
2009.

 

 • Remont vrelovodnog kotla VK1 proizvodača “SGP” Austrija, snage 105 MW na TO Novi Beograd
 • Radovi na izmeštanju i rekonstrukciji postojeće gasne merno-regulacione stanice na TO Novi Beograd
 • Remont armature u mašinskoj sali
2008.

 

 • Ugradnja III paketa na prvom stepenu zagrejača vazduha u okviru projekta rekonstrukcije zagrejača vazduha
 • Održavanje armature na kotlu
Menu