Kapitalni remont turbine Zamech 18K248 TE Kostolac B2

PROJEKAT: KAPITALNI REMONT TURBINE ZAMECH 18K248 (TE KOSTOLAC B2)

OBJEKAT: Turboagregat 349MW, TEKO Kostolac B

INVESTITOR: JP EPS Beograd, ogranak TE-KO Kostolac, Nikole Tesle 5-7, Kostolac

LOKACIJA: Drmno, Kostolac

GODINA REALIZACIJE: 2019.

OPIS PROJEKTA:

U toku 2019. godine izvršene su aktivnosti na kapitalnom remontu parne turbine ZAMECH 18K248 čiji je proizvodjač firma ALSTOM.

Remontni radovi su obuhvatali sledeće celine:

Turbina visokog pritiska VP: Demontaža paroupusnog cevovoda sa gornje strane (2kom). Demontaža g/p spoljašnjeg kućišta, čišćenje, inspekcija, dimeziona kontrola. Demontaža unutrašnjeg kućišta VP i priprema unutrašnjeg  modula VP za transport. Montaža unutrašnjeg modula VP nakon remonta,  montaža g/p spoljašnjeg kućišta. Kontrola svih mera prema tehničkoj dokumentaciji u toku demontaže i montaže.

Turbina srednjeg pritiska SP: Demontaža paroupusnog cevovoda sa gornje strane (2kom). Demontaža g/p spoljašnjeg kućišta, demontaža g/p unutrašnjeg kućišta, demontaža rotora i odlaganje demontiranih delova na predvidjena mesta.  Čišćenje svih dostupnih površina delova turbine SP, inspekcija, dimenziona kontrola i podešavanje. Montaža rotora,  g/p unutrašnjeg i spoljašnjeg kućišta. Kontrola svih mera prema tehničkoj dokumentaciji u toku demontaže i montaže.

Turbina niskog pritiska NP1 i NP2: Demontaža prestrujnog parovoda, demontaža g/p spoljašnjeg kućišta, demontaža g/p unutrašnjeg kućišta,  demontaža rotora, demontaža dela lopatica. Podešavanje unutrašnjeg kućišta, čišćenje svih dostupnih površina, inspekcija, dimenziona kontrola. Montaža dela lopatica, montaža rotora, unutrašnjeg kućišta, spoljašnjeg kućišta g/p. Kontrola svih mera prema tehničkoj dokumentaciji u toku demontaže i montaže.

Spojnice VP/SP, SP/NP1, NP1/NP2, NP2/G: Demontaža spojničkih zavrtnjeva, kontrola zavrtnjeva, centriranje spojnice i montaža spojničkih zavrtnjeva.

Linija rotora: Provera centričnosti pre demontaže. Podešavanje celokupne linije turbogenratora prema tehničkoj dokumentaciji.

Ventilske komore VP, SP i NP: Demontaža servopogona i delova ventilskih komora. Defektaža demontiranih delova. Čišćenje svih dostupnih površina, inspekcija i po potrebi sanacija oštećenja prema Ugovoru, dimenziona kontrola. Montaža ventilskih komora i servopogona. Podešavanje ventilskih komora prema parovodima.

Turbinski ležajevi 1,2,3,4,5,6,7: Demontaža ležajeva, čišćenje, inspekcija, dimenziona kontrola i po potrebi ugradnja i podešavanje novog ležaja. Montaža ležajeva.

Glavna uljna pumpa GUP: Demontaža glavne uljne pumpe, defektaža, demontaža delova, čišćenje, inspekcija, zamena ležajeva i montaža glavne uljne pumpe.

Generator: Demontaža generatora, uključujući kape, ležajeve, hladnjake, itd. Demontaža rotora iz statora uz upotrebu specijalnog alata. Čišćenje svih demontiranih delova, čišćenje i pranje statora, vizuelna inspekcija unutrašnjosti statora, farbanje statora, provera zaptivenosti hladnjaka. Priprema delova za montažu i montaža generatora.

VI BTO sistem
Postrojenje za odsumporavanje dimnih gasova za TE Nikola Tesla A