Kapitalni remont turboagregata – TE Kolubara A5

Kapitalni remont turboagregata – TE Kolubara A5

PROJEKAT: Kapitalni remont turboagregata – TE Kolubara A5, Partija br.1 – Remont turbine

OBJEKAT: Turboagregat 110MW, TE Kolubara

NVESTITOR: JP EPS Beograd, ogranak TENT Beograd-Obrenovac

LOKACIJA: Veliki Crljeni

GODINA REALIZACIJE: 2018.

OPIS PROJEKTA:

 

U toku 2018. godine izvršene su aktivnosti na kapitalnom remontu turbine TA110MW 3723/5 čiji je proizvodjaš Škoda i generatora HY 644840/2HH sa vodoničnim hladjenjem čiji je proizvodjaš takodje Škoda. Turbina je trokućišna, aksijalna, akciona kondenzaciona sa medjupregrejanjem. Turbine VP i SP su jednoprotočne sa sa dvooklopnim kućištima a turbina NP je dvoprotočna sa jednooklopnim kućištem.

Remontni radovi su izvršeni na sledećim celinama:

Remontni radovi na turbini – VP deo

Remontni radovi na turbini – SP deo

Remontni radovi na turbini – NP deo

Remontni radovi na BZ i REG ventilima i klapnama oduzimanja

Čišćenje uljnog sistema

Remont glavne uljne pumpe – GUP

Remont ventila i servomotora

Remontni radovi na genratoru i pobudi

Remontni radovi na reduktoru

Radovi na statoru generatora, učvršćivanje glava namotaja i štapova generatora

Podešavanje regulacije i dijagrama regulacionih ventila

Prelivanje kliznih ležajeva

Nabavka opreme i izvođenje radova na izgradnji prepumpne stanice PPS1 u bloku 38
Remont turbine, generatora i armature u TEM
Menu