Rekonstrukcija rezervoara FB-2003

Rekonstrukcija rezervoara FB-2003

PROJEKAT: REKONSTRUKCIJA REZERVOARA FB-2003

OBJEKAT: NIS Rafinerija Nafte Pančevo

INVESTITOR: NIS-RNP Pančevo

LOKACIJA: Pančevo

GODINA REALIZACIJE: 2019-2020

OPIS PROJEKTA:

U periodu od septembra 2019.- jun 2020. izvršena je rekonstrukcija rezervoara FB-2003. Radovi su obuhvatali nabavku i isporuku materijala i opreme, izvođenje radova, inženjering usluge kao i puštanje u rad rezervoara i opreme u njemu..Pored ovog Feromont inženjering je kao nosilac posla pored svojih mašinskih radova, bio i zadužen za kompletan nadzor  i koordinaciju nad svojim podizvođačima koji su  uključivali  građevinske , elektro i instrumentalne radove.

Projekat je predvideo rekonstrukciju rezervoara FB-2003 što je podrazumevalo kompletnu demontažu
postojećeg dna i odmuljne jame, ugradnju novog čeličnog dna i odmuljne jame kao i rekonstrukciju
temelja i ugradnju geomembrane za kontrolu nepropusnosti koji će u potpunosti obezbediti zaštitu od
propuštanja i potencijalnog zagađenja tla i podzemnih voda. Takođe, projekat je podrazumevao ugradnju
unutrašnje plivajuće membrane kako bi se smanjila emisija isparenja u atmosferu.
Da bi nakon ugradnje plivajuće membrane korisna zapremina rezervoara ostala ista, projektom se
predvidelo povećanje visine omotača rezervoara za 1000mm.
Projektom je bilo potrebno predvideti i ugradnju novog sistema za merenje i upravljanje. Pored radova
na rekonstrukciji rezervoara FB-2003, predviđali su  i radove na sanaciji i adaptaciji rezervoara, kao što su: sanacija temelja, adaptacija postojećih ili ugradnja novih priključaka za mernu i sigurnosnu
opremu, antikorozina zaštita rezervoara nanošenjem zaštitnih premaza, brendiranje rezervoara
(oslikavanje zaštitnog znaka kompanije na rezervoaru) i sanacija i adaptacija čelične konstrukcije
rezervoara.

Rekonstrukcija tri rezervoara u Rafineriji nafte Pančevo u sklopu projekta postrojenja za duboko koksovanje WP2 (DCU Plant)
Montaža peći BA-5301 za duboko koksovanje WP1 (DCU Plant) u Rafineriji nafte Pančevo
Menu