Sanacija dimnjaka VK 1, 2 i 3, demontaža i zamena izolacije sa AKZ zaštitom u TO Novi Beograd

OPIS PROJEKTA:

Projektom sanacije dimnjaka izvršena je demontaža starih i montaža novih cilindričnih delova dimnjaka, sa odgovarajućim penjalicama, platformama, ogradama i kompletne izolacije na istim. Zamena dimnjaka izvedena je od kote +36.50m, a izolacije počev od baze konusnog dela na koti +28.50m, do +80m, kolika je visina svakog dimnjaka.

Cilindrični plašt dimnjaka izrađen je u tri segmenta jednakih dužina u našoj fabrici u Pančevu. Transport od radionice do mesta ugradnje izvršen je specijalnim vozilima, kako zbog dužine segmenata od 14.50m, tako i zbog prečnika cilindra od 3.80m (unutrašnji prečnik). Svi segmenti su formirani zavarivanjem na samom gradilištu, a zatim su podizani uz pomoć dizalica nosivosti 600t i 200t.

Karakteristike kotla:

  • Pojedinačna snaga kotla VK1, VK2 I VK3 (utilizator 105): 105 MW
  • Proizvođač vrelovodnih kotlova: SGP (Simmering Graz Pauker AG)
  • Gorivo: teško ili srednje lož ulje (Mazut)

Kotlovi VK1, VK2 i VK3 su kotlovi utilizatori i u sastavu su gasno turbinskog bloka. Utilizatori mogu samostalno da rade loženi mazutom. Kotlovi rade sa konstantnom izlaznom temperaturom od 180°C.

PROJEKAT: Sanacija dimnjaka VK 1, 2 i 3, demontaža i zamena izolacije sa AKZ zaštitom u TO Novi Beograd

OBJEKAT: Toplana Novi Beograd

INVESTITOR: Javno komunalno preduzeće “Beogradske elektrane”, Savski nasip 11, 11070 Beograd

LOKACIJA: Toplana “Novi Beograd “, Savski nasip 11, 11070 Beograd

GODINA REALIZACIJE: 2015.

Ostali projekti

Sanacija dimnjaka pomoćne kotlarnice
Demontaža postojećeg bifluksa kotla 6 i poveznih cevovoda i montaža novog bifluksa i poveznih cevovoda
Menu